موضوع مراقبت معنوی بیماران صعب العلاج به علت کثرت کمی بیماران و چالش های کیفی پیش روی آن برای بیمار و همراه اهمیت بسیاری پیدا میکند…