تحقیقات نوین علم پزشکی، تردیدی در چند بعدی بودن انسان ندارد. تمرکز صرف درمانگر بر جسم سلامت کامل درمانجو را به ارمغان نمی آورد. هم راستایی جسم و روان و معنویت  در یک درمان صحیح، مورد تاکید پزشکی است.بنابراین رابطه اخلاقی- معنوی درمانگر و درمانجو، الفبای آغازین طبابت عیار می باشد. کتاب پیش رو این دغدغه را  چه در مورد درمانگر(پزشک،پرستار،روان شناس و….) و چه در مورد درمانجو(بیمار،مراجع و….) بر اساس الگوی اخلاق اسلامی مورد کنکاش قرار داده است.