توضیح کتاب من نباید بیمار می شدم

کتاب من نباید بیمار می شدم

مسیر سخت بیماری همواره دغدغه هایی را در نگرش رهروان منقش می کند. برخی از این دغدغه ها به باورهایی نادرست منتهی شده و گاه به منصه برزو رفتار و کرداری گردیده که سلامت جسم و جان و معنویت را مخدوش می گرداند. کتاب پیش رو پس از بررسی دقیق نیازهای معنوی ؛ گام دومی است در تحلیل و بررسی باورهای بنیادین عزیزان درگیر بیماری و همراهان محترمشان. نگارندگان بر اساس فضای کاربردی که در اثر ارتباط با صدها بیمار شکل گرفته؛ در قالبی حکایت گونه بر اساس مصادیقی کاملا عینی و واقعی به بررسی ۱۹ باور نادرست بیماران پرداخته اند.بی تردید تنقیح باورهای ناصواب، نقشی بی بدیل در سلامت اخلاقی و معنوی گروه هدف خواهد داشت.